نیمه‌ی پر لیوان

روز دریافت کارنامه بود. یکی از والدین، وقتی کارنامه‌ی پسرش را گرفت، روی صندلی نشست ...

تنها در مدرسه!

امروز بچه‌ها خانه بودند چون امتحانی در مدرسه برگزار نمی‌شد. برای همین خیلی تعجب کردم ...

فرار با گوشی‌های موبایل!

قبل از ورود به جلسه‌ی امتحان، گوشی‌ها از دانش‌آموزها تحویل گرفته می‌شود ‌تا با آسودگی ...

همه‌چیز به میزان تلاش بستگی دارد

یکی از مادرها در دفتر من نشسته و منتظر بود امتحان تمام شود. بعد از ...