روزنهم بنحوه اجرا
شنبه17:40-8:30فیزیک صدریحضوری
28:50-9:40حل تمرین اصغریحضوری
310:00-10:50قرآن و پیام آسمانی زینالزادهحضوری
411:10-12:00عربی پورمهدیحضوری
512:20-13:10  
613:30-14:20  
714:40-15:30  
     
یکشنبه (مجازی)17:40-8:30فیزیک صدریآنلاین
28:50-9:40زیست  ماه منظرآنلاین
310:00-10:50مطالعات رحیمیآنلاین
411:10-12:00پیام آسمانی زینالزادهآنلاین
512:20-13:10زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزوآنلاین
613:30-14:20زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزوآنلاین
714:40-15:30علوم محتوا،خودارزیابی،رفع اشکالآنلاین
     
دوشنبه17:40-8:30ورزشحضوری
28:50-9:40ادبیات    کرباسیانحضوری
310:00-10:50ریاضی همدست پورحضوری
411:10-12:00قرآن زینالزاده حضوری
512:20-13:10هدایت تحصیلی - ورزشحضوری
613:30-14:20عربی پور مهدیحضوری
714:40-15:30  
     
سه شنبه (مجازی)17:40-8:30فیزیک صدریآنلاین
28:50-9:40زیست  ماه منظرآنلاین
310:00-10:50حل تمرین فلاحآنلاین
411:10-12:00ریاضی همدست پورآنلاین
512:20-13:10زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزوآنلاین
613:30-14:20زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزوآنلاین
714:40-15:30ریاضی محتوا،خودارزیابی،رفع اشکالآنلاین
     
چهارشنبه17:40-8:30  
28:50-9:40  
310:00-10:50امتحان حضوری
411:10-12:00ریاضی همدست پورحضوری
512:20-13:10ادبیات    کرباسیانحضوری
613:30-14:20هنر زارعحضوری
714:40-15:30حل تمرین فلاححضوری
815:50-16:40