روز زنگ ساعت نهم ب
  فوق العاده 7:30-8:15 قرآن زینالزاده
شنبه 1 8:15-9:00 عربی پورمهدی
2 9:15-10:00 کارگاه اجتماعی شعردوست
3 10:30-11:15 حل تمرین صدری اصغری
4 11:30-12:15 دفاعی رفوگر امیری
0 12:15-13:00 استراحت
5 13:15-14:00 ادبیات    کرباسیان
6 14:15-15:00 ریاضی همدست پور
7 15:15-16:00  
یکشنبه 1 8:15-9:00 پیام آسمانی زینالزاده
2 9:15-10:00 زیست و زمین - ماه منظر
3 10:30-11:15 فیزیک و شیمی صدری
4 11:30-12:15 حل تمرین فلاح
0 12:15-13:00 استراحت
5 13:15-14:00 زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینی
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکی
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو
6 14:15-15:00 زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینی
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکی
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو
7 15:15-16:00 علوم محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال
دوشنبه 1 8:15-9:00 حل تمرین اصغری
2 9:15-10:00 ورزش امیری
3 10:30-11:15 نمایش هاشمی
4 11:30-12:15 نمایش هاشمی
0 12:15-13:00 استراحت
5 13:15-14:00 ادبیات    کرباسیان
6 14:15-15:00 ریاضی همدست پور
7 15:15-16:00 ریاضی محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال
سه شنبه 1 8:15-9:00 مطالعات رحیمی
2 9:15-10:00 زیست و زمین - ماه منظر
3 10:30-11:15 فیزیک و شیمی - صدری
4 11:30-12:15 حل تمرین همدست پور
0 12:15-13:00 استراحت
5 13:15-14:00 زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینی
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکی
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو
6 14:15-15:00 زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینی
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکی
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو
7 15:15-16:00 علوم محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال
چهارشنبه 1 8:15-9:00 ریاضی محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال
2 9:15-10:00 حل تمرین اصغری
3 10:30-11:15 ریاضی همدست پور
4 11:30-12:15 ادبیات    کرباسیان
0 12:15-13:00 استراحت
5 13:15-14:00 حل تمرین فلاح
6 14:15-15:00 ورزش امیری
7 15:15-16:00 ارزیابی هفتگی(امتحان)