نهم
 
صبحگاه و گردهمایی
 
روز زنگ ساعت  درس 
 شنبه    1  9:00 - 9:35  آموزش ریاضی (کریمی )
  2  9:50 - 10:25  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  3  10:40 - 11:15  پیام آسمانی (اخضری)
  4  11:30 - 12:05  پژوهش (صدری)
  5  12:30 - 13:05   ادبیات (کرباسیان)
 یکشنبه    1  9:00 - 9:35  عربی (حمیدزاده)
  2  9:50 - 10:25  عربی (حمیدزاده)
  3  10:40 - 11:15  زبان انگلیسی – آقای روحی
  4 زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
  5 زبان انگلیسی – آقای رضایی
زبان انگلیسی – آقای صوفی
 11:30 - 12:05  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
  6 زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
 12:30 - 13:05  آموزش علوم (حسن پور)
 13:20 - 13:55  آموزش علوم (حسن پور)
 دوشنبه    1  9:00 - 9:35  مطالعات(رحیمی)
  2  9:50 - 10:25  مطالعات(رحیمی)
  3  10:40 - 11:15  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  4  11:30 - 12:05   ادبیات (کرباسیان)
  5  12:30 - 13:05  آموزش ریاضی (کریمی )
 سه شنبه    1  9:00 - 9:35  گروه هنر 
  2  9:50 - 10:25  گروه هنر 
  3  10:40 - 11:15  زبان انگلیسی – آقای روحی
  4 زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
  5 زبان انگلیسی – آقای رضایی
زبان انگلیسی – آقای صوفی
 11:30 - 12:05  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
  6 زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
 12:30 - 13:05  آموزش علوم (حسن پور)
 13:20 - 13:55  آموزش علوم (حسن پور)
 چهارشنبه    1  9:00 - 9:35  آموزش ریاضی (کریمی )
  2  9:50 - 10:25   ادبیات (کرباسیان)
  3  10:40 - 11:15  دفاعی/هدایت تحصیلی
  4  11:30 - 12:05  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  5  12:30 - 13:05  قرآن (شیخ علیان)
 
 كلاس فوق العاده اول (عكاسي ، فيزيك) 
 كلاس فوق العاده دوم (هنرهاي نمايشي ، شيمي)  
 كلاس هاي فوق العاده سوم (طراحي و نقاشي، زيست و زمين)