روزنهم الفنحوه اجرا
شنبه17:40-8:30حل تمرین اصغریحضوری
28:50-9:40فیزیک صدریحضوری
310:00-10:50قرآن و پیام آسمانی زینالزادهحضوری
411:10-12:00عربی پورمهدیحضوری
512:20-13:10  
613:30-14:20  
714:40-15:30  
     
یکشنبه (مجازی)17:40-8:30زیست  ماه منظرآنلاین
28:50-9:40فیزیک صدریآنلاین
310:00-10:50پیام آسمانی زینالزادهآنلاین
411:10-12:00مطالعات رحیمیآنلاین
512:20-13:10زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزوآنلاین
613:30-14:20زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزوآنلاین
714:40-15:30علوم محتوا،خودارزیابی،رفع اشکالآنلاین
     
دوشنبه17:40-8:30ادبیات    کرباسیانحضوری
28:50-9:40ورزشحضوری
310:00-10:50قرآن زینالزاده حضوری
411:10-12:00ریاضی همدست پورحضوری
512:20-13:10عربی پور مهدیحضوری
613:30-14:20هدایت تحصیلی - ورزشحضوری
714:40-15:30  
     
سه شنبه (مجازی)17:40-8:30زیست  ماه منظرآنلاین
28:50-9:40فیزیک صدریآنلاین
310:00-10:50ریاضی همدست پورآنلاین
411:10-12:00حل تمرین فلاحآنلاین
512:20-13:10زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزوآنلاین
613:30-14:20زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزوآنلاین
714:40-15:30ریاضی محتوا،خودارزیابی،رفع اشکالآنلاین
     
چهارشنبه17:40-8:30  
28:50-9:40  
310:00-10:50امتحان حضوری
411:10-12:00ادبیات    کرباسیانحضوری
512:20-13:10ریاضی همدست پورحضوری
613:30-14:20حل تمرین فلاححضوری
714:40-15:30هنر زارعحضوری
815:50-16:40