نهم
 
صبحگاه و گردهمایی
 
روز زنگ ساعت  درس 
 شنبه    1  9:00 - 9:40  آموزش ریاضی (کریمی )
  2  10:00 -10:40  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  3  11:00-11:40  پیام آسمانی (اخضری)
  4  12:30- 13:10  پژوهش (صدری)
  5  13:30- 14:10   ادبیات (کرباسیان)
 یکشنبه    1  9:00 - 9:40  عربی (حمیدزاده)
  2  10:00 -10:40  عربی (حمیدزاده)
  3  11:00-11:40  زبان انگلیسی – آقای روحی
  4 زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
  5 زبان انگلیسی – آقای رضایی
زبان انگلیسی – آقای صوفی
 12:30- 13:10  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
  6 زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
 13:30- 14:10  آموزش علوم (حسن پور)
 14:30-15:13  آموزش علوم (حسن پور)
 دوشنبه    1  9:00 - 9:40  مطالعات(رحیمی)
  2  10:00 -10:40  مطالعات(رحیمی)
  3  11:00-11:40  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  4  12:30- 13:10   ادبیات (کرباسیان)
  5  13:30- 14:10  آموزش ریاضی (کریمی )
 سه شنبه    1  9:00 - 9:40  گروه هنر 
  2  10:00 -10:40  گروه هنر 
  3  11:00-11:40  زبان انگلیسی – آقای روحی
  4 زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
  5 زبان انگلیسی – آقای رضایی
زبان انگلیسی – آقای صوفی
 12:30- 13:10  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
  6 زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
 13:30- 14:10  آموزش علوم (حسن پور)
 14:30-15:10  آموزش علوم (حسن پور)
 چهارشنبه    1  9:00 - 9:40  آموزش ریاضی (کریمی )
  2  10:00 -10:40   ادبیات (کرباسیان)
  3  11:00-11:40  دفاعی/هدایت تحصیلی
  4  12:30- 13:10  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  5  13:30- 14:10  قرآن (شیخ علیان)
 
 كلاس فوق العاده اول (عكاسي ، فيزيك) 
 كلاس فوق العاده دوم (هنرهاي نمايشي ، شيمي)  
 كلاس هاي فوق العاده سوم (طراحي و نقاشي، زيست و زمين)