نهم الف
شنبه
شنبه 8:00-9:00 1 آمادگی جسمانی
9:15-10:00 2 کارگاه اجتماعی
10:15-11:00 3 حل تمرین ریاضی
11:00-11:45 0 استراحت
12:00-12:45 0 استراحت
13:00-13:45 1 ریاضی محتوا،حودارزیابی،رفع اشکال
14:00-14:45 2 عربی
15:00-15:45 3 قرآن
16:00-16:45 4 انجام تکلیف عربی + ریاضی
یکشنبه
یکشنبه 7:30-8:15 1 حل تمرین ریاضی
8:30-9:15 2 ریاضی آموزش 
9:30-10:15 3 زیست
10:30-11:15 4 فیزیک
11:15-12:00 4 استراحت
12:00-12:45 5 زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
13:00-13:45 6 زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
13:45-15:00 0  
15:00-15:45 7 علوم محتوا،حودارزیابی،رفع اشکال
16:00-16:45 8 تکلیف زبان + ریاضی
دوشنبه
دوشنبه 7:30-8:15 1 هنر 1
8:30-9:00 2 هنر 1
9:15-10:00 3 تفکر
10:15-11:00 4 حل تمرین ریاضی
11:00-11:45 0  
12:00-12:45 0  
13:00-13:45 1 ریاضی محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال
14:00-14:45 2 ادبیات
15:00-15:45 3 پیام آسمانی
16:00-16:45 4 تکلیف ریاضی + ادبیات
سه شنبه
سه شنبه 7:30-8:15 1 حل تمرین ریاضی
8:30-9:15 2 ریاضی آموزش 
9:30-10:15 3 شیمی
10:30-11:15 0 لذت ادبی
11:15-12:00 4  
12:00-12:45 5 زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
13:00-13:45 6 زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
13:45-15:00 0 مطالعات اجتماعی
15:00-15:45 7 علوم محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال
16:00-16:45 8 تکلیف زبان + ریاضی
چهار شنبه
چهار شنبه 7:30-8:15 1 فیزیک
8:30-9:15 2 مطالعات
9:30-10:15 3 ادبیات
10:15-11:00 0  
11:00-11:45 4 ریاضی آموزش 
12:00-12:45 5 حل تمرین گروه اول - دوم
13:00-13:45 6 ریاضی محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال
13:45-15:00 0  
15:00-16:00 7 ارزیابی هفتگی
پنجشنبه
پنجشنبه 7:00 - 14:00   رویداد مهارتی - باشگاه خانواده