روز نهم الف نحوه اجرا
شنبه 1 7:40-8:30 حل تمرین اصغری حضوری
2 8:50-9:40 فیزیک صدری حضوری
3 10:00-10:50 قرآن و پیام آسمانی زینالزاده حضوری
4 11:10-12:00 عربی پورمهدی حضوری
5 12:20-13:10    
6 13:30-14:20    
7 14:40-15:30    
         
یکشنبه (مجازی) 1 7:40-8:30 زیست  ماه منظر آنلاین
2 8:50-9:40 فیزیک صدری آنلاین
3 10:00-10:50 پیام آسمانی زینالزاده آنلاین
4 11:10-12:00 مطالعات رحیمی آنلاین
5 12:20-13:10 زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزاده آنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو آنلاین
6 13:30-14:20 زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزاده آنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو آنلاین
7 14:40-15:30 علوم محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال آنلاین
         
دوشنبه 1 7:40-8:30 ادبیات    کرباسیان حضوری
2 8:50-9:40 ورزش حضوری
3 10:00-10:50 قرآن زینالزاده  حضوری
4 11:10-12:00 ریاضی همدست پور حضوری
5 12:20-13:10 عربی پور مهدی حضوری
6 13:30-14:20 هدایت تحصیلی - ورزش حضوری
7 14:40-15:30    
         
سه شنبه (مجازی) 1 7:40-8:30 زیست  ماه منظر آنلاین
2 8:50-9:40 فیزیک صدری آنلاین
3 10:00-10:50 ریاضی همدست پور آنلاین
4 11:10-12:00 حل تمرین فلاح آنلاین
5 12:20-13:10 زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزاده آنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو آنلاین
6 13:30-14:20 زبان انگلیسی سطح 1 آقای برزمینی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای حصارکی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلیزاده آنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو آنلاین
7 14:40-15:30 ریاضی محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال آنلاین
         
چهارشنبه 1 7:40-8:30    
2 8:50-9:40    
3 10:00-10:50 امتحان  حضوری
4 11:10-12:00 ادبیات    کرباسیان حضوری
5 12:20-13:10 ریاضی همدست پور حضوری
6 13:30-14:20 حل تمرین فلاح حضوری
7 14:40-15:30 هنر زارع حضوری
8 15:50-16:40