هشتم الف
 
صبحگاه و گردهمایی
 
روز زنگ ساعت  درس 
 شنبه    1  9:00 - 9:40   ادبیات (کرباسیان)
  2  10:00 -10:40  آموزش ریاضی (کریمی )
  3  11:00-11:40  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  4  12:30- 13:10   ادبیات (کرباسیان)
  5  13:30- 14:10  پیام آسمانی (اخضری)
 یکشنبه    1  9:00 - 9:40  زبان انگلیسی – آقای روحی
  2 زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
  3 زبان انگلیسی – آقای رضایی
  4 زبان انگلیسی – آقای صوفی
  5  10:00 -10:40  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
  6  11:00-11:40  آموزش علوم (حسن پور)
 12:30- 13:10  آموزش علوم (حسن پور)
 13:30- 14:10  عربی (حمیدزاده)
 14:30-15:10  عربی (حمیدزاده)
 دوشنبه    1  9:00 - 9:40  آموزش ریاضی (کریمی )
  2  10:00 -10:40  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  3  11:00-11:40  مطالعات (رحیمی)
  4  12:30- 13:10  مدنی(شعردوست)
  5  13:30- 14:10  لذت ادبی(اکبری)
 سه شنبه    1  9:00 - 9:40  زبان انگلیسی – آقای روحی
  2  10:00 -10:40  زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
  3  11:00-11:40  زبان انگلیسی – آقای رضایی
  4  12:30- 13:10  زبان انگلیسی – آقای صوفی
  5  13:30- 14:10  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
  6  14:30-15:10  آموزش علوم (حسن پور)
آموزش علوم (حسن پور)
 گروه هنر 
 گروه هنر 
 چهارشنبه    1  9:00 - 9:40   ادبیات (کرباسیان)
  2  10:00 -10:40  آموزش ریاضی (کریمی )
  3  11:00-11:40  قرآن (شیخ علیان)
  4  12:30- 13:10  پژوهش(صدری)
  5  13:30- 14:10  حل تمرین ریاضی  م کریمی
 
 كلاس فوق العاده اول (عكاسي ، فيزيك) 
 كلاس فوق العاده دوم (هنرهاي نمايشي ، شيمي)  
 كلاس هاي فوق العاده سوم (طراحي و نقاشي، زيست و زمين)