هشتم ب
شنبه
شنبه 7:30-8:15 1 قرآن
8:30-9:15 2 عربی
9:30-10:15 3 ریاضی آموزش 
10:15-11:00 0 آمادگی حضور در دبیرستان
11:00-11:45 0 آمادگی حضور در دبیرستان
12:00-12:45 1 کارگاه اجتماعی
13:00-13:45 2 حل تمرین ریاضی
13:45-15:00 3 آمادگی جسمانی
15:00-15:45    
16:00-16:45 8 انجام تکلیف عربی + ریاضی
یکشنبه
یکشنبه 7:30-8:15 1 زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
8:30-9:15 2 زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
9:30-10:15 3 حل تمرین ریاضی گروه اول - دوم
10:15-11:00 0 استراحت
11:00-11:45 4 فیزیک
12:00-12:45 5 زیست
13:00-13:45 6 پیام آسمانی
13:45-15:00 0 استراحت
15:00-15:45 7 ریاضی (محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال)
16:00-16:45 8 انجام تکلیف زبان انگلیسی + ریاضی
دوشنبه
دوشنبه 7:30-8:15 1 مطالعات
8:30-9:15 2 ادبیات
9:30-10:15 3 ریاضی آموزش 
10:15-11:00 0 آمادگی حضور در دبیرستان
11:00-11:45 0 آمادگی حضور در دبیرستان
12:00-12:45 1 کارگاه هنر
13:00-13:45 2 کارگاه هنر
14:00-14:45 3 تفکر
15:00-15:45 4 آمادگی جسمانی
16:00-16:45    
سه شنبه
سه شنبه 7:30-8:15 1 زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
8:30-9:15 2 زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
9:30-10:15 3 حل تمرین ریاضی گروه اول - دوم
10:15-11:00 0  
11:00-11:45 4 فیزیک
12:00-12:45 5 شیمی
13:00-13:45 6 لذت ادبی
13:45-15:00 0  
15:00-15:45 7 ریاضی (محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال)
16:00-16:45 8 انجام تکلیف زبان انگلیسی + ریاضی
چهار شنبه
چهار شنبه 7:30-8:15 1 ریاضی (محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال)
8:30-9:15 2 حل تمرین ریاضی گروه اول - دوم
9:30-10:15 3 آموزش ریاضی
10:15-11:00 0  
11:00-11:45 4  مطالعات گروه اول - ادبیات گروه دوم
12:00-12:45 5  ادبیات گروه اول - مطالعات گروه دوم
13:00-13:45 6 علوم (محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال)
13:45-15:00 0  
15:00-16:00 7 ارزیابی هفتگی 
پنجشنبه
پنجشنبه 7:00 - 14:00   رویداد مهارتی - باشگاه خانواده