هشتم ب
 
صبحگاه و گردهمایی
 
روز زنگ ساعت  درس 
 شنبه    1  9:00 - 9:35   ادبیات (کرباسیان)
  2  9:50 - 10:25  آموزش ریاضی (کریمی )
  3  10:40 - 11:15   ادبیات (کرباسیان)
  4  11:30 - 12:05  پیام آسمانی (اخضری)
  5  12:30 - 13:05  حل تمرین ریاضی  م کریمی
 یکشنبه    1  9:00 - 9:35  زبان انگلیسی – آقای روحی
  2 زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
  3 زبان انگلیسی – آقای رضایی
  4 زبان انگلیسی – آقای صوفی
  5  9:50 - 10:25  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
  6  10:40 - 11:15  آموزش علوم (حسن پور)
 11:30 - 12:05  آموزش علوم (حسن پور)
 12:30 - 13:05  عربی (حمیدزاده)
 13:20 - 13:55  عربی (حمیدزاده)
 دوشنبه    1  9:00 - 9:35  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  2  9:50 - 10:25  آموزش ریاضی (کریمی )
  3  10:40 - 11:15  مطالعات (رحیمی)
  4  11:30 - 12:05  مدنی(شعردوست)
  5  12:30 - 13:05  لذت ادبی(اکبری)
 سه شنبه    1  9:00 - 9:35  زبان انگلیسی – آقای روحی
  2 زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
  3 زبان انگلیسی – آقای رضایی
  4 زبان انگلیسی – آقای صوفی
  5  9:50 - 10:25  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
  6  10:40 - 11:15  آموزش علوم (حسن پور)
 11:30 - 12:05  آموزش علوم (حسن پور)
 12:30 - 13:05   گروه هنر 
 13:20 - 13:55   گروه هنر 
 چهارشنبه    1  9:00 - 9:35   ادبیات (کرباسیان)
  2  9:50 - 10:25  آموزش ریاضی (کریمی )
  3  10:40 - 11:15  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  4  11:30 - 12:05  قرآن (شیخ علیان)
  5  12:30 - 13:05  پژوهش(صدری)
 
 كلاس فوق العاده اول (عكاسي ، فيزيك) 
 كلاس فوق العاده دوم (هنرهاي نمايشي ، شيمي)  
 كلاس هاي فوق العاده سوم (طراحي و نقاشي، زيست و زمين)