روز زنگ ساعت هشتم ج
شنبه 1 8:15-9:00 ادبیات    کرباسیان
2 9:15-10:00 تمرین عربی زینالزاده
3 10:30-11:15 ریاضی همدست پور
4 11:30-12:15 عربی پورمهدی
0 12:15-13:00 استراحت
0 13:15-14:00 حل تمرین ریاضی مجازی صدری اصغری
5 13:15-14:00 ورزش امیری (حضوری)
6 14:15-15:00 حل تمرین فلاح (حضوری)
7 15:15-16:00 کارگاه اجتماعی شعردوست (حضوری)
یکشنبه 1 8:15-9:00 فیزیک و شیمی صدری گروه اول
 حل تمرین همدست پور گروه دوم
2 9:15-10:00  حل تمرین فلاح گروه اول 
  فیزیک و شیمی صدری گروه دوم
3 10:30-11:15 زبان انگلیسی سطح 1 آقای حصارکی
زبان انگلیسی سطح 2 آقای برزمینی
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلی زاده
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو
4 11:30-12:15 زبان انگلیسی سطح 1 آقای حصارکی
زبان انگلیسی سطح 2 آقای برزمینی
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلی زاده
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو
0 12:15-13:00 استراحت
5 13:15-14:00 پیام آسمانی زینالزاده گروه اول 
 زیست و زمین - ماه منظر گروه دوم
6 14:15-15:00 زیست و زمین - ماه منظر گروه اول 
 پیام آسمانی زینالزاده گروه دوم
7 15:15-16:00 ریاضی (محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال)
دوشنبه 1 8:15-9:00 ریاضی همدست پور
2 9:15-10:00 حل تمرین فلاح
3 10:30-11:15 ادبیات    کرباسیان
4 11:30-12:15 قرآن زینالزاده
0 12:15-13:00 استراحت
0 13:15-14:00 تفکر مجازی خانم بیگدلو
5 13:15-14:00 تفکر بیگدلو بازی و مهارت اکبری
6 14:15-15:00 تجسمی غفوری
7 15:15-16:00 نمایش هاشمی
سه شنبه 1 8:15-9:00 تجسمی غفوری گروه اول
نمایش هاشمی گروه اول
فیزیک و شیمی - صدری گروه دوم
2 9:15-10:00 فیزیک و شیمی - صدری گروه اول  
تجسمی غفوری گروه دوم
نمایش هاشمی گروه دوم
3 10:30-11:15 زبان انگلیسی سطح 1 آقای حصارکی
زبان انگلیسی سطح 2 آقای برزمینی
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلی زاده
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو
4 11:30-12:15 زبان انگلیسی سطح 1 آقای حصارکی
زبان انگلیسی سطح 2 آقای برزمینی
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلی زاده
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو
0 12:15-13:00 استراحت
5 13:15-14:00 زیست و زمین - ماه منظر  گروه اول
 حل تمرین فلاح گروه دوم
6 14:15-15:00  حل تمرین همدست پور  گروه اول  
  زیست و زمین - ماه منظر گروه دوم
7 15:15-16:00 ریاضی (محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال)
چهارشنبه 1 8:15-9:00 لذت ادبی آقاجونی
2 9:15-10:00 ادبیات    کرباسیان
3 10:30-11:15 مطالعات رحیمی
4 11:30-12:15 ریاضی همدست پور
0 12:15-13:00 استراحت
5 13:15-14:00  علوم (محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال)
6 14:15-15:00 ریاضی  (محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال)
7 15:15-16:00 ارزیابی هفتگی (امتحان)