روز هشتم ج نحوه اجرا
شنبه 1 7:40-8:30 عربی پور مهدی حضوری
2 8:50-9:40 ادبیات    کرباسیان حضوری
3 10:00-10:50 ریاضی همدست پور حضوری
  11:10-12:00 فیزیک صدری حضوری
5 12:20-13:10 کارگاه اجتماعی شعردوست با پذیرش حضوری
6 13:30-14:20    
7 14:40-15:30    
         
یکشنبه (مجازی) 1 7:40-8:30 پیام آسمانی زینالزاده گروه اول  آنلاین
مطالعات رحیمی گروه دوم آنلاین
2 8:50-9:40 مطالعات رحیمی گروه اول  آنلاین
پیام آسمانی زینالزاده گروه دوم آنلاین
3 10:00-10:50 زبان انگلیسی سطح 1 آقای حصارکی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای برزمینی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلی زاده آنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو آنلاین
4 11:10-12:00 زبان انگلیسی سطح 1 آقای حصارکی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای برزمینی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلی زاده آنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو آنلاین
5 12:20-13:10 زیست  ماه منظر  گروه اول  آنلاین
فیزیک صدری گروه دوم آنلاین
6 13:30-14:20 فیزیک صدری گروه اول  آنلاین
زیست  ماه منظر   گروه دوم آنلاین
7 14:40-15:30 ریاضی (محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال) آنلاین
         
دوشنبه 1 7:40-8:30 ریاضی همدست پور گروه اول آنلاین
قرآن زینالزاده   گروه دوم آنلاین
2 8:50-9:40 قرآن زینالزاده گروه اول آنلاین
ریاضی همدست پور   گروه دوم آنلاین
3 10:00-10:50    
4 11:10-12:00    
5 12:20-13:10 حل تمرین فلاح حضوری
6 13:30-14:20 ادبیات    کرباسیان حضوری
7 14:40-15:30 تفکر  بیگدلو حضوری
         
سه شنبه (مجازی) 1 7:40-8:30 ریاضی همدست پور گروه اول آنلاین
حل تمرین فلاح گروه دوم آنلاین
2 8:50-9:40 حل تمرین فلاح گروه اول آنلاین
ریاضی همدست پور  گروه دوم آنلاین
3 10:00-10:50 زبان انگلیسی سطح 1 آقای حصارکی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای برزمینی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلی زاده آنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو آنلاین
4 11:10-12:00 زبان انگلیسی سطح 1 آقای حصارکی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای برزمینی آنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلی زاده آنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزو آنلاین
5 12:20-13:10 زیست  ماه منظر  گروه اول آنلاین
فیزیک صدری گروه دوم آنلاین
6 13:30-14:20 فیزیک صدری گروه اول آنلاین
زیست  ماه منظر گروه دوم آنلاین
7 14:40-15:30  علوم (محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال) آنلاین
         
چهارشنبه 1 7:40-8:30 امتحان  حضوری
2 8:50-9:40 حل تمرین فلاح حضوری
3 10:00-10:50 لذت ادبی آقاجونی حضوری
4 11:10-12:00 هنر زارع حضوری
5 12:20-13:10   حضوری
6 13:30-14:20   حضوری
7 14:40-15:30 عربی پور مهدی حضوری