روزهشتم جنحوه اجرا
شنبه17:40-8:30عربی پور مهدیحضوری
28:50-9:40ادبیات    کرباسیانحضوری
310:00-10:50ریاضی همدست پورحضوری
 11:10-12:00فیزیک صدریحضوری
512:20-13:10کارگاه اجتماعی شعردوست با پذیرشحضوری
613:30-14:20  
714:40-15:30  
     
یکشنبه (مجازی)17:40-8:30پیام آسمانی زینالزاده گروه اول آنلاین
مطالعات رحیمی گروه دومآنلاین
28:50-9:40مطالعات رحیمی گروه اول آنلاین
پیام آسمانی زینالزاده گروه دومآنلاین
310:00-10:50زبان انگلیسی سطح 1 آقای حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلی زادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزوآنلاین
411:10-12:00زبان انگلیسی سطح 1 آقای حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلی زادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزوآنلاین
512:20-13:10زیست  ماه منظر  گروه اول آنلاین
فیزیک صدری گروه دومآنلاین
613:30-14:20فیزیک صدری گروه اول آنلاین
زیست  ماه منظر   گروه دومآنلاین
714:40-15:30ریاضی (محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال)آنلاین
     
دوشنبه17:40-8:30ریاضی همدست پور گروه اولآنلاین
قرآن زینالزاده   گروه دومآنلاین
28:50-9:40قرآن زینالزاده گروه اولآنلاین
ریاضی همدست پور   گروه دومآنلاین
310:00-10:50  
411:10-12:00  
512:20-13:10حل تمرین فلاححضوری
613:30-14:20ادبیات    کرباسیانحضوری
714:40-15:30تفکر  بیگدلوحضوری
     
سه شنبه (مجازی)17:40-8:30ریاضی همدست پور گروه اولآنلاین
حل تمرین فلاح گروه دومآنلاین
28:50-9:40حل تمرین فلاح گروه اولآنلاین
ریاضی همدست پور  گروه دومآنلاین
310:00-10:50زبان انگلیسی سطح 1 آقای حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلی زادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزوآنلاین
411:10-12:00زبان انگلیسی سطح 1 آقای حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 2 آقای برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح 3 آقای صفرعلی زادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح 4 آقای آرزوآنلاین
512:20-13:10زیست  ماه منظر  گروه اولآنلاین
فیزیک صدری گروه دومآنلاین
613:30-14:20فیزیک صدری گروه اولآنلاین
زیست  ماه منظر گروه دومآنلاین
714:40-15:30 علوم (محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال)آنلاین
     
چهارشنبه17:40-8:30امتحان حضوری
28:50-9:40حل تمرین فلاححضوری
310:00-10:50لذت ادبی آقاجونیحضوری
411:10-12:00هنر زارعحضوری
512:20-13:10 حضوری
613:30-14:20 حضوری
714:40-15:30عربی پور مهدیحضوری