روزهفتم بنحوه برگزاری
شنبه17:40-8:30قرآن زینالزاده گروه اول  آنلاین
حل تمرین فلاح  گروه دومآنلاین
28:50-9:40حل تمرین فلاح گروه اول آنلاین
قرآن زینالزاده  گروه دومآنلاین
310:00-10:50 
411:10-12:00کارگاه اجتماعی شعردوست با پذیرشحضوری
512:20-13:10ادبیات    کرباسیانحضوری
613:30-14:20عربی پورمهدیحضوری
714:40-15:30ریاضی همدست پورحضوری
  
یکشنبه (مجازی)17:40-8:30زبان انگلیسی سطح ۱ محمد برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح ۲ امیرحسین حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح ۳ علی صفر علی زادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح ۴ رضا آرزوآنلاین
28:50-9:40زبان انگلیسی سطح ۱ محمد برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح ۲ امیرحسین حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح ۳ علی صفر علی زادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح ۴ رضا آرزوآنلاین
310:00-10:50زیست  ماه منظر  گروه اول آنلاین
فیزیک صدری گروه دومآنلاین
411:10-12:00فیزیک صدری گروه اول آنلاین
زیست  ماه منظر   گروه دومآنلاین
512:20-13:10مطالعات رحیمی گروه اول آنلاین
613:30-14:20عربی پور مهدیآنلاین
714:40-15:30پیام آسمانی زینالزاده گروه اول آنلاین
     
دوشنبه17:40-8:30لذت ادبی عسگریحضوری
28:50-9:40تفکر  بیگدلوحضوری
310:00-10:50حل تمرین فلاححضوری
411:10-12:00هنر غفوریحضوری
512:20-13:10فیزیک صدری  گروه اول حضوری
613:30-14:20  
714:40-15:30  
     
سه شنبه (مجازی)17:40-8:30زبان انگلیسی سطح ۱ محمد برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح ۲ امیرحسین حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح ۳ علی صفر علی زادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح ۴ رضا آرزوآنلاین
28:50-9:40زبان انگلیسی سطح ۱ محمد برزمینیآنلاین
زبان انگلیسی سطح ۲ امیرحسین حصارکیآنلاین
زبان انگلیسی سطح ۳ علی صفر علی زادهآنلاین
زبان انگلیسی سطح ۴ رضا آرزوآنلاین
310:00-10:50زیست  ماه منظر  گروه اول  آنلاین
فیزیک صدری گروه دومآنلاین
411:10-12:00فیزیک صدری گروه اول آنلاین
 زیست  ماه منظر   گروه دومآنلاین
512:20-13:10ریاضی همدست پور گروه اول  آنلاین
حل تمرین فلاح گروه دومآنلاین
613:30-14:20حل تمرین فلاح گروه اول  آنلاین
ریاضی همدست پور  گروه دومآنلاین
714:40-15:30علوم (محتوا، خودارزیابی، رفع اشکال)LMS
    
چهارشنبه17:40-8:30ادبیات    کرباسیانحضوری
28:50-9:40ورزشحضوری
310:00-10:50ریاضی همدست پورحضوری
411:10-12:00کار و فناوری غفوری  حضوری
512:20-13:10 امتحانحضوری
613:30-14:20  
714:40-15:30  
815:50-16:40