روز هفتم ب نحوه برگزاری
شنبه 1 7:40-8:30 قرآن زینالزاده گروه اول   آنلاین
حل تمرین فلاح  گروه دوم آنلاین
2 8:50-9:40 حل تمرین فلاح گروه اول  آنلاین
قرآن زینالزاده  گروه دوم آنلاین
3 10:00-10:50  
4 11:10-12:00 کارگاه اجتماعی شعردوست با پذیرش حضوری
5 12:20-13:10 ادبیات    کرباسیان حضوری
6 13:30-14:20 عربی پورمهدی حضوری
7 14:40-15:30 ریاضی همدست پور حضوری
   
یکشنبه (مجازی) 1 7:40-8:30 زبان انگلیسی سطح ۱ محمد برزمینی آنلاین
زبان انگلیسی سطح ۲ امیرحسین حصارکی آنلاین
زبان انگلیسی سطح ۳ علی صفر علی زاده آنلاین
زبان انگلیسی سطح ۴ رضا آرزو آنلاین
2 8:50-9:40 زبان انگلیسی سطح ۱ محمد برزمینی آنلاین
زبان انگلیسی سطح ۲ امیرحسین حصارکی آنلاین
زبان انگلیسی سطح ۳ علی صفر علی زاده آنلاین
زبان انگلیسی سطح ۴ رضا آرزو آنلاین
3 10:00-10:50 زیست  ماه منظر  گروه اول  آنلاین
فیزیک صدری گروه دوم آنلاین
4 11:10-12:00 فیزیک صدری گروه اول  آنلاین
زیست  ماه منظر   گروه دوم آنلاین
5 12:20-13:10 مطالعات رحیمی گروه اول  آنلاین
6 13:30-14:20 عربی پور مهدی آنلاین
7 14:40-15:30 پیام آسمانی زینالزاده گروه اول  آنلاین
         
دوشنبه 1 7:40-8:30 لذت ادبی عسگری حضوری
2 8:50-9:40 تفکر  بیگدلو حضوری
3 10:00-10:50 حل تمرین فلاح حضوری
4 11:10-12:00 هنر غفوری حضوری
5 12:20-13:10 فیزیک صدری  گروه اول  حضوری
6 13:30-14:20    
7 14:40-15:30    
         
سه شنبه (مجازی) 1 7:40-8:30 زبان انگلیسی سطح ۱ محمد برزمینی آنلاین
زبان انگلیسی سطح ۲ امیرحسین حصارکی آنلاین
زبان انگلیسی سطح ۳ علی صفر علی زاده آنلاین
زبان انگلیسی سطح ۴ رضا آرزو آنلاین
2 8:50-9:40 زبان انگلیسی سطح ۱ محمد برزمینی آنلاین
زبان انگلیسی سطح ۲ امیرحسین حصارکی آنلاین
زبان انگلیسی سطح ۳ علی صفر علی زاده آنلاین
زبان انگلیسی سطح ۴ رضا آرزو آنلاین
3 10:00-10:50 زیست  ماه منظر  گروه اول   آنلاین
فیزیک صدری گروه دوم آنلاین
4 11:10-12:00 فیزیک صدری گروه اول  آنلاین
 زیست  ماه منظر   گروه دوم آنلاین
5 12:20-13:10 ریاضی همدست پور گروه اول   آنلاین
حل تمرین فلاح گروه دوم آنلاین
6 13:30-14:20 حل تمرین فلاح گروه اول   آنلاین
ریاضی همدست پور  گروه دوم آنلاین
7 14:40-15:30 علوم (محتوا، خودارزیابی، رفع اشکال) LMS
       
چهارشنبه 1 7:40-8:30 ادبیات    کرباسیان حضوری
2 8:50-9:40 ورزش حضوری
3 10:00-10:50 ریاضی همدست پور حضوری
4 11:10-12:00 کار و فناوری غفوری   حضوری
5 12:20-13:10  امتحان حضوری
6 13:30-14:20    
7 14:40-15:30    
8 15:50-16:40