هفتم الف
شنبه
شنبه 7:30-8:15 1 ادبیات
8:30-9:15 2 حل تمرین ریاضی
9:30-10:15 3 مطالعات
10:15-11:00 0 استراحت
11:00-11:45 4 ریاضی آموزش 
12:00-12:45 5 قرآن
13:00-13:45 6 عربی
13:45-15:00 0 استراحت
15:00-15:45 7 ریاضی (محتوا، خودارزیابی، رفع اشکال)
16:00-16:45 8 انجام تکلیف عربی + ریاضی
یکشنبه
یکشنبه 7:30-8:15 1 علوم گروه اول - زیست و زمین
علوم گروه دوم - فیزیک و شیمی
8:30-9:15 2 علوم گروه اول - فیزیک و شیمی
علوم گروه دوم - زیست و زمین
9:30-10:15 3 زبان انگلیسی سطح ۱ محمد برزمینی
زبان انگلیسی سطح ۲ امیرحسین حصارکی
زبان انگلیسی سطح ۳ علی صفر علی زاده
زبان انگلیسی سطح ۴ رضا آرزو
10:30-11:15 4 زبان انگلیسی سطح ۱ محمد برزمینی
زبان انگلیسی سطح ۲ امیرحسین حصارکی
زبان انگلیسی سطح ۳ علی صفر علی زاده
زبان انگلیسی سطح ۴ رضا آرزو
11:00-11:45 0 آمادگی حضور در دبیرستان
12:00-12:45 0 آمادگی حضور در دبیرستان
13:00-13:45 1 حل تمرین ریاضی
13:45-15:00 2 لذت ادبی
15:00-15:45 3 کارگاه اجتماعی
16:00-16:45 4 آمادگی جسمانی
دوشنبه
دوشنبه 7:30-8:15 1 مهارت
8:30-9:15 2 حل تمرین ریاضی
9:30-10:15 3 پیام آسمانی
10:15-11:00 0 استراحت
11:00-11:45 4 ریاضی آموزش 
12:00-12:45 5  مطالعات 
13:00-13:45 6 ادبیات
14:00-14:45 0 استراحت
15:00-15:45 7 ریاضی (محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال)
16:00-16:45 8 انجام تکلیف زبان انگلیسی + ریاضی
سه شنبه
  7:30-8:15 1 علوم گروه اول - زیست و زمین
سه شنبه علوم گروه دوم - فیزیک و شیمی
8:30-9:15 2 علوم گروه اول - فیزیک و شیمی
علوم گروه دوم - زیست و زمین
9:30-10:15 3 زبان انگلیسی سطح ۱ محمد برزمینی
زبان انگلیسی سطح ۲ امیرحسین حصارکی
زبان انگلیسی سطح ۳ علی صفر علی زاده
زبان انگلیسی سطح ۴ رضا آرزو
10:30-11:15 4 زبان انگلیسی سطح ۱ محمد برزمینی
زبان انگلیسی سطح ۲ امیرحسین حصارکی
زبان انگلیسی سطح ۳ علی صفر علی زاده
زبان انگلیسی سطح ۴ رضا آرزو
11:00-11:45 0 آمادگی حضور در دبیرستان
12:00-12:45 0 آمادگی حضور در دبیرستان
13:00-13:45 1 گارگاه هنر
13:45-15:00 2 گارگاه هنر
15:00-15:45 3 تفکر
16:00-16:45 4 آمادگی جسمانی
چهارشنبه
چهار شنبه 7:30-8:15 1 ریاضی (محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال)
8:30-9:15 2 آموزش ریاضی
9:30-10:15 3 حل تمرین ریاضی گروه اول - دوم
10:15-11:00 0  
11:00-11:45 4  پژوهش گروه اول - ادبیات گروه دوم
12:00-12:45 5  ادبیات گروه اول - پژوهش گروه دوم
 
13:00-13:45 6  
علوم (محتوا،خودارزیابی،رفع اشکال)
13:45-15:00 0  
15:00-16:00 7 ارزیابی هفتگی 
پنج شنبه
پنجشنبه 7:00 - 14:00   رویداد مهارتی - باشگاه خانواده