هفتم الف
 
صبحگاه و گردهمایی
 
روز زنگ ساعت  درس 
 شنبه    1  9:00 - 9:35  پیام آسمانی (اخضری)
  2  9:50 - 10:25   ادبیات (کرباسیان)
  3  10:40 - 11:15  قرآن (شیخ علیان)
  4  11:30 - 12:05  تاریخ و جغرافیا(اکبری)
  5  12:30 - 13:05  آموزش ریاضی (کریمی )
 یکشنبه    1  9:00 - 9:35  آموزش علوم (حسن پور)
  2  9:50 - 10:25  آموزش علوم (حسن پور)
  3  10:40 - 11:15  پژوهش علوم گروه اول حل تمرین ریاضی  م کریمی
  4  11:30 - 12:05  حل تمرین ریاضی  م کریمی پژوهش علوم گروه اول
  5  12:30 - 13:05  زبان انگلیسی – آقای روحی
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی – آقای رضایی
زبان انگلیسی – آقای صوفی
  6  13:20 - 13:55  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
 دوشنبه    1  9:00 - 9:35  لذت ادبی(اکبری)
  2  9:50 - 10:25  تفکر(آجرلو)
  3  10:40 - 11:15  مدنی (شعردوست)
  4  11:30 - 12:05  آموزش ریاضی (کریمی )
  5  12:30 - 13:05  حل تمرین ریاضی  م کریمی
 سه شنبه    1  9:00 - 9:35  آموزش علوم (حسن پور)
  2  9:50 - 10:25  آموزش علوم (حسن پور)
  3  10:40 - 11:15   گروه هنر 
  4  11:30 - 12:05   گروه هنر 
  5  12:30 - 13:05  زبان انگلیسی – آقای روحی
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی – آقای رضایی
زبان انگلیسی – آقای صوفی
  6  13:20 - 13:55  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
 چهارشنبه    1  9:00 - 9:35  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  2  9:50 - 10:25  عربی (حمیدزاده)
  3  10:40 - 11:15  عربی (حمیدزاده)
  4  11:30 - 12:05   ادبیات (کرباسیان)
  5  12:30 - 13:05  آموزش ریاضی (کریمی )
 
 كلاس فوق العاده اول (عكاسي ، فيزيك) 
 كلاس فوق العاده دوم (هنرهاي نمايشي ، شيمي)  
 كلاس هاي فوق العاده سوم (طراحي و نقاشي، زيست و زمين)