روز زنگ ساعت  نهم 
 شنبه      1  9:00 - 9:40  آموزش ریاضی (کریمی )
    2  10:00 -10:40  حل تمرین ریاضی  م کریمی
    3  11:00-11:40  پیام آسمانی (اخضری)
    4  12:30- 13:10  پژوهش (صدری)
    5  13:30- 14:10   ادبیات (کرباسیان)
     
 یکشنبه      1  9:00 - 9:40  عربی (حمیدزاده)
    2  10:00 -10:40  عربی (حمیدزاده)
    3  11:00-11:40  زبان انگلیسی 
    4  12:30- 13:10  زبان انگلیسی 
    5  13:30- 14:10  آموزش علوم (حسن پور)
     6  14:30-15:10  آموزش علوم (حسن پور)
       
 دوشنبه      1  9:00 - 9:40  مطالعات(رحیمی)
    2  10:00 -10:40  مطالعات(رحیمی)
    3  11:00-11:40  حل تمرین ریاضی  م کریمی
    4  12:30- 13:10   ادبیات (کرباسیان)
    5  13:30- 14:10  آموزش ریاضی (کریمی )
   
 سه شنبه      1  9:00 - 9:40  گروه هنر 
    2  10:00 -10:40  گروه هنر 
    3  11:00-11:40  زبان انگلیسی 
    4  12:30- 13:10  زبان انگلیسی 
    5  13:30- 14:10  آموزش علوم (حسن پور)
     6  14:30-15:10  آموزش علوم (حسن پور)
       
 چهارشنبه      1  9:00 - 9:40  آموزش ریاضی (کریمی )
    2  10:00 -10:40   ادبیات (کرباسیان)
    3  11:00-11:40  دفاعی/هدایت تحصیلی
    4  12:30- 13:10  حل تمرین ریاضی  م کریمی
    5  13:30- 14:10  قرآن (شیخ علیان)