در این پروژه

چطور میتوانیم به دانش آموزان

کمک کنیم؟

مشوق طرحهای دانش بنیان شویم

_

ما در این بخش از سایت خاتم قصد داریم با همراهی شما عزیزان از پروژه های دانش محور و پژوهش محور دانش آموزان مستعد و پر تلاش حمایت کنیم 

بهترین راه حل

_

اگر دانش آموزی هستید که طرح یا ایده ای دارید که برای اجرا آن نیاز به حمایت دارید می توانید در این قسمت درخواست خود را ثبت کنید