دهم ریاضی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم
9:10 - 7:50 10:50 - 9:30 12:30 - 11:10 14:30 - 13:15
شنبه هندسه هندسه ریاضی ریاضی
یک شنبه فیزیک فیزیک شیمی شیمی
دو شنبه مشاوره دینی زبان عربی زبان عربی
سه شنبه ریاضی ریاضی ادبیات فارسی ادبیات فارسی
چهارشنبه فیزیک فیزیک رفع اشکال زبان انگلیسی
پنج شنبه آزمون هفتگی   12 - 10:30
برای ورود به LMS اینجا را کلیک/لمس کنید