روز زنگ ساعت درس
یکشنبه 1 10:45-10:00 کارگاه دانش و هنر (واحدهای  انتخابی)
تولید هنری با کاغذ لذت موسیقی مهارت سخنوری خلاقیت هنری نجوم
2 11:45-11:00 کارگاه دانش و هنر (واحدهای  انتخابی)
بیوتکنولوژی نانو تکنولوژی برنامه نویسی ریاضی ت  
دوشنبه 1 10:45-10:00 شورای دانش آموزی  
2 11:45-11:00 علوم
3 12:45-12:00 هدایت تحصیلی
سه شنبه 1 10:45-10:00 کارگاه دانش و هنر (واحدهای  انتخابی)
تولید هنری با کاغذ لذت موسیقی مهارت سخنوری خلاقیت هنری نجوم
2 11:45-11:00 کارگاه دانش و هنر (واحدهای  انتخابی)
بیوتکنولوژی نانو تکنولوژی برنامه نویسی ریاضی ت