روز زنگ ساعت درس توضیحات
یکشنبه 1 10:45-10:00 کارگاه دانش و هنر (واحدهای  انتخابی) بیوتکنولوژی نانو تکنولوژی برنامه نویسی نجوم
2 11:45-11:00 کارگاه دانش و هنر (واحدهای  انتخابی) تولید هنری با کاغذ لذت موسیقی مهارت سخنوری خلاقیت هنری
دوشنبه 1 10:45-10:00 شورای دانش آموزی  
2 11:45-11:00 کارگاه ادبیات 
سه شنبه 1 10:45-10:00 کارگاه دانش و هنر (واحدهای  انتخابی) بیوتکنولوژی نانو تکنولوژی برنامه نویسی نجوم
2 11:45-11:00 کارگاه دانش و هنر (واحدهای  انتخابی) تولید هنری با کاغذ لذت موسیقی مهارت سخنوری خلاقیت هنری
3 ریاضی ریاضی