روز زنگ ساعت درس توضیحات
یکشنبه 1 10:00-10:45 کارگاه دانش و هنر (واحدهای  انتخابی) داستان پرواز نانو تکنولوژی برنامه نویسی نجوم
2 11:00-11:45 کارگاه دانش و هنر (واحدهای  انتخابی) تولید هنری با کاغذ لذت موسیقی مهارت سخنوری خلاقیت هنری
3 12:00-12:45 ریاضی گروه یک  
4 13:00-13:45 ریاضی گروه دو
5 14:00-14:45 زبان انگلیسی زبان انگلیسی – آقای غفاری زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده زبان انگلیسی – آقای رضایی زبان انگلیسی – آقای صوفی
دوشنبه 1 09:00-09:45 ریاضی گروه یک  
2 10:00-10:45 کارگاه LMS
3 11:00-11:45 شورای دانش آموزی
4 12:00-12:45 کارگاه ادبیات
5 13:00-13:45 ریاضی گروه دو
سه شنبه 1 10:00-10:45 کارگاه دانش و هنر (واحدهای  انتخابی) داستان پرواز نانو تکنولوژی برنامه نویسی نجوم
2 11:00-11:45 کارگاه دانش و هنر (واحدهای  انتخابی) تولید هنری با کاغذ لذت موسیقی مهارت سخنوری خلاقیت هنری
3 12:00-12:45 ریاضی گروه یک  
4 13:00-13:45 ریاضی گروه دو
5 14:00-14:45 زبان انگلیسی زبان انگلیسی – آقای غفاری زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده زبان انگلیسی – آقای رضایی زبان انگلیسی – آقای صوفی