گزارش کلاس‌های ریاضی و علوم؛ ۶ تا ۱۰ اسفند

از ‌شنبه ۶ اسفند تا چهارشنبه ۱۰ اسفند در کلاس‌های ریاضی و علوم چه گذشت؟

 

ریاضی پایه‌ی هفتم

محتوای تدریس‌شده: معادله و فاکتورگیری

تمرینات: کاربرگ ۲ و ۳ فصل معادله

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: ادامه‌ی فصل معادله

تمرینات: ادامه‌ی کاربرگ‌های معادله

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

ریاضی پایه‌ی هشتم

محتوای تدریس‌شده: فصل پنجم مختصات

تمرینات: کاربرگ‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: فصل ششم مثلث

تمرینات: کاربرگ‌های ۱ و ۲ فصل ۶

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی : –

 

ریاضی پایه‌ی نهم

محتوای تدریس‌شده: نامعادله – اتحادها

تمرینات: کاربرگ‌های ۱ و ۲ و ۳

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: فصل هفتم عبارت‌های گویا

تمرینات: کاربرگ‌های ۱ و ۲

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

علوم پایه‌ی هفتم

محتوای تدریس‌شده: اتمام منابع انرژی

تمرینات: کاربرگ‌های انرژی

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: حل تمارین انرژی + شروع فصل جدید

تمرینات: –

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

 

علوم پایه‌ی هشتم

محتوای تدریس‌شده: ادامه‌ی فصل ویژگی‌های نور + شروع فصل ۸

تمرینات: اتمام کاربرگ‌های فصل ۷

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: فصل نور (شروع بحث آینه‌ها) – ادامه‌ی فصل 8

تمرینات: کاربرگ اول فصل ۶ + فصل نور

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

علوم پایه‌ی نهم

محتوای تدریس‌شده: ادامه‌ی فصل فشار – قانون پاسکال + طبقه‌بندی موجودات

تمرینات: کاربرگ ۱۴

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: اتمام فشار – ادامه‌ی طبقه‌بندی

تمرینات: کاربرگ ۱۵

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!