گزارش کلاس‌های ریاضی و علوم؛ ۲۶ تا ۳۰ فروردین

از شنبه ۲۶ فروردین تا چهارشنبه ۳۰ فروردین در کلاس‌های ریاضی و علوم چه گذشت؟

 

 

ریاضی پایه‌ی هفتم

محتوای تدریس‌شده: تدریس احتمال

تمرینات: –

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

تمرینات: کاربرگ ۱ فصل ۹ + تمرین از فصل ۳

آزمون هفتگی: آزمون از فصل ۸ و ۹

خود ارزیابی: –

 

ریاضی پایه‌ی هشتم

محتوای تدریس‌شده: مرور کتاب

تمرینات: کاربرگ ۳ فصل ۹

آزمون هفتگی: ۴۰٪ نوروزنامه + ۶۰٪ بقیه‌ی کتاب

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: شروع تکاپو

تمرینات: تکاپوی فصل ۱ تا ۹

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی : –

 

ریاضی پایه‌ی نهم

محتوای تدریس‌شده: کاربرگ ۲ و ۳ فصل ۶

تمرینات: مرور کل کتاب

آزمون هفتگی: ۴۰٪ نوروزنامه + ۶۰٪ بقیه‌ی کتاب

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: شروع تکاپو

تمرینات: تکاپوی فصل

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

علوم پایه‌ی هفتم

محتوای تدریس‌شده: اتمام فصل گردش مواد

تمرینات: تا انتهای کاربرگ ۱۹

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: اتمام فصل گردش مواد و حل پلی‌کپی‌های آن

تمرینات: –

آزمون هفتگی: فصول ۱۲ و ۱۳ و ۱۴

خود ارزیابی: –

 

 

علوم پایه‌ی هشتم

محتوای تدریس‌شده: تدریس عدسی‌ها/ اتمام مبحث سنگ‌ها و حل تمرین‌ها

تمرینات: هر ۲ کاربرگ فصل شکست نور، کاربرگ ۱۹

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: جمع‌بندی فصل شکست نور، شروع فصل ۱۵

تمرینات: –

آزمون هفتگی: تا سر عدسی‌ها، فصل ۱۱ و ۱۲

خود ارزیابی: –

 

علوم پایه‌ی نهم

محتوای تدریس‌شده: شروع قرقره، اتمام فصل پستانداران ۱۴

تمرینات: کاربرگ اول و دوم فصل ماشین‌ها، کاربرگ تا ۲۰

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: حل پلی‌کپی فصل تا کاربرگ ۲۰

تمرینات: –

آزمون هفتگی: آزمون از فصل ۱۳ و ۱۴

خود ارزیابی: –

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!