گزارش کلاس‌های ریاضی و علوم؛ ۹ تا ۱۳ اردیبهشت

از شنبه ۹ اردیبهشت تا چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در کلاس‌های ریاضی و علوم چه گذشت؟

 

ریاضی پایه‌ی هفتم

محتوای تدریس‌شده: حل تکاپوی ۵ و ۶ و ۷

تمرینات: –

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: –

تمرینات: حل تکاپوی ۸ و ۹ و امتحانات

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

ریاضی پایه‌ی هشتم

محتوای تدریس‌شده: تکاپوی ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹

تمرینات: –

آزمون هفتگی: فصل ۸ و ۹

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: تکاپوهای کلی آزمون نهایی

تمرینات: –

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی : –

 

ریاضی پایه‌ی نهم

محتوای تدریس‌شده: مرور کامل فصل ۶

تمرینات: تکاپوی ۵ و ۶ و ۷ و ۸

آزمون هفتگی: فصل ۶

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: تکاپوهای کلی آزمون نهایی

تمرینات: –

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

علوم پایه‌ی هفتم

محتوای تدریس‌شده: اتمام کتاب درسی

تمرینات: کاربرگ ۲۰ زیست

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: شروع دوره‌ی کتاب درسی

تمرینات: پتانسیل

آزمون هفتگی: فصل ۱۴ و ۱۵

خود ارزیابی: –

 

علوم پایه‌ی هشتم

محتوای تدریس‌شده: اتمام فصل هوازدگی و شروع دوره‌ی پایان ترم

تمرینات: کاربرگ ۲۰ زیست، کاربرگ ۱۹ فیزیک

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: دوره‌ی پایان ترم، تکاپوی نور

تمرینات: پتانسیل و تکاپو

آزمون هفتگی: فصل ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵

خود ارزیابی: –

 

علوم پایه‌ی نهم

محتوای تدریس‌شده: تدریس تا انتهای رقابت، قرقره

تمرینات: کاربرگ ۱۸ و ۱۹

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: تنوع زیستی، تکاپوی فشار

تمرینات: کاربرگ آخر زیست، پتانسیل و تکاپو

آزمون هفتگی: فصل ۱۴ و ۱۵ و ۹

خود ارزیابی: –

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!