پایگاه تابستانی، کارگاه شهروندی، حقوق شهروندی، حقوق نوجوان