اسامی شرکت کنندگان در بازی مافیا

نمایش 1 - 14 از 14

اطلاعات اولیهمعرفنام مدرسهانتخاب پایه تحصیلیتاریخ ورودیموبایل
Parsa Komiganiخاتمپایه هفتماسفند ۱۳, ۱۳۹۹09924957972
آرتین صادقینآقای اکبریخاتمپایه هفتماسفند ۱۳, ۱۳۹۹09913135526
Arshia Jenabiخاتمپایه هفتماسفند ۱۳, ۱۳۹۹09124484420
سامیار عراقیخاتمپایه هفتماسفند ۱۳, ۱۳۹۹09032764131
مهداد ملکیاقاي اکبريخاتمپایه هفتماسفند ۱۳, ۱۳۹۹09122040245
محمد امین مرتضاییاقای اکبریخاتمپایه هفتماسفند ۱۳, ۱۳۹۹09056775137
کیان غنیونآقایخاتمپایه هفتماسفند ۱۳, ۱۳۹۹09120476219
علیرضا رکنیاقای اکبریخاتمپایه نهماسفند ۱۳, ۱۳۹۹09372567949
امیرحسین سلیمانیاقای مجید اکبریخاتمپایه هفتماسفند ۱۳, ۱۳۹۹09058723113
امیرسام رستمیامیرسامخاتمپایه هفتماسفند ۱۳, ۱۳۹۹09387585555
kian kermanshahikermanshahiخاتمپایه هفتماسفند ۱۲, ۱۳۹۹09305037005
آتبین باقری طادیآقا اکبریخاتمپایه هفتماسفند ۱۲, ۱۳۹۹09361013699
ارشان ضیاییخاتمپایه هفتماسفند ۱۱, ۱۳۹۹09122126008
ارشیا فریدونیمجید اکبریخاتمپایه هفتماسفند ۹, ۱۳۹۹09013135356
اطلاعات اولیهمعرفنام مدرسهانتخاب پایه تحصیلیتاریخ ورودیموبایل