نمای نظرسنجی

نمایش 1 - 4 از 4

آیا سوالات مفید هستند؟کدامیک بهتراند؟سوال اول
قطعاگزینه 1گزینه یک
بد نیستگزینه 1گزینه چهار
خوب استگزینه 1گزینه یک
خوب استگزینه 1گزینه یک
آیا سوالات مفید هستند؟کدامیک بهتراند؟سوال اول