هفتم ج
 
صبحگاه و گردهمایی
 
روز زنگ ساعت  درس 
 شنبه    1  9:00 - 9:40  پیام آسمانی (اخضری)
  2  10:00 -10:40   ادبیات (کرباسیان)
  3  11:00-11:40  آموزش ریاضی (کریمی )
  4  12:30- 13:10  قرآن (شیخ علیان)
  5  13:30- 14:10  تاریخ و جغرافیا(اکبری)
 یکشنبه    1  9:00 - 9:40  آموزش علوم (حسن پور)
  2  10:00 -10:40  آموزش علوم (حسن پور)
  3  11:00-11:40  پژوهش علوم گروه اول حل تمرین ریاضی  م کریمی
  4  12:30- 13:10  حل تمرین ریاضی  م کریمی پژوهش علوم گروه اول
  5  13:30- 14:10  زبان انگلیسی – آقای روحی
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی – آقای رضایی
زبان انگلیسی – آقای صوفی
  6  14:30-15:10  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
 دوشنبه    1  9:00 - 9:40  تفکر(آجرلو)
  2  10:00 -10:40  مدنی (شعردوست)
  3  11:00-11:40  لذت ادبی(اکبری)
  4  12:30- 13:10  آموزش ریاضی (کریمی )
  5  13:30- 14:10  حل تمرین ریاضی  م کریمی
 سه شنبه    1  9:00 - 9:40  آموزش علوم (حسن پور)
  2  10:00 -10:40  آموزش علوم (حسن پور)
  3  11:00-11:40   گروه هنر 
  4  12:30- 13:10   گروه هنر 
  5  13:30- 14:10  زبان انگلیسی – آقای روحی
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی – آقای رضایی
زبان انگلیسی – آقای صوفی
  6  14:30-15:10  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
 چهارشنبه    1  9:00 - 9:40  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  2  10:00 -10:40  عربی (حمیدزاده)
  3  11:00-11:40  آموزش ریاضی (کریمی )
  4  12:30- 13:10  عربی (حمیدزاده)
  5  13:30- 14:10   ادبیات (کرباسیان)
 
 كلاس فوق العاده اول (عكاسي ، فيزيك) 
 كلاس فوق العاده دوم (هنرهاي نمايشي ، شيمي)  
 كلاس هاي فوق العاده سوم (طراحي و نقاشي، زيست و زمين)